Subsidieregeling behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen

Subsidieregeling behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen


Beste houders van Brandrode runderen,


In 2023 verandert de opzet van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Nu kennen we het GLB o.a. van de betalingsrechten. Vanaf 2023 richt het GLB zich meer op maatregelen en initiatieven op het gebied van biodiversiteit op en het verduurzamen van bedrijven.


Een nieuw onderdeel van het GLB is dat met ingang van het jaar 2023 subsidie kan worden
aangevraagd voor het houden zeldzame landbouwhuisdierrassen van runderen, geiten en schapen die worden gehouden.

Voor rundvee zijn dit de rassen: Lakenvelder, (Witrik), Groninger Blaarkop ,
Roodbont Friesvee, Fries-Hollands vee en Brandrood rund.


Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling. Daarom is nog niet duidelijk hoe de regeling er precies uit komt te zien. Meer duidelijkheid over de exacte invulling van de regeling wordt pas in de loop van dit najaar verwacht. Wat hier wordt beschreven volgt uit de voorlopige regeling zoals die is gepubliceerd. Het is dus nog niet definitief!


Binnen het GLB kan een subsidie worden verkregen voor de in dat jaar gehouden dieren van een zeldzaam landbouwhuisdierras. Deze subsidie bedraagt maximaal € 200 per Groot Vee Eenheid (GVE) die gemiddeld in dat jaar worden gehouden.
De exacte hoogte van het bedrag hangt af van het totaal aantal aanvragen en het budget, maar zal niet hoger worden dan € 200,- per GVE dat in een jaar gehouden is. Het jaarlijks beschikbare budget bedraagt: 3,2 miljoen euro.

TABEL: aantal GVE per gemiddeld gehouden dier van een aantal rundveecategorieën.

Diercategorie Omschrijving GVE per dier
100 Melk- en Kalfkoeien 1,00
101 Vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar (kalveren): 0,23
102 Vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder (pinken en vaarzen): 0,53
104 Fokstieren 0,63
120 Weide en zoogkoeien 0,66

Voor rundvee (vrouwelijke dieren en fokstieren) geldt dat maximaal 100 GVE per bedrijf in
aanmerking worden genomen voor de hier genoemde subsidie. De verdere voorwaarden zijn:

  • U bent actief landbouwer
  • U bent houder van de dieren vanaf 1 januari 2023.
  • U heeft minimaal 5 GVE per jaar aan runderen van een ras dat is aangewezen als zeldzaam
    landbouwhuisdierras.
  • De dieren moeten door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) gevlagd in het
    Identificatie- en Registratiesysteem (I&R-systeem).

De dieren moeten dus in het I&R systeem herkenbaar zijn dieren van een zeldzame rundveeras. Dit wordt vlaggen genoemd. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen is gemachtigd deze dieren te vlaggen
en werkt daarvoor nauw samen met de stamboeken. Alleen raszuivere stamboekdieren kunnen gevlagd worden in het I&R. Staan de dieren nog niet in het I&R systeem met de aantekening zeldzaam rundveeras, maar zou dit eigenlijk wel moeten dan is het nu de tijd om dit alsnog te doen.
Zorg er in ieder geval voor dat alle dieren goed in het systeem staan voordat u een aanvraag doet op de subsidie. Alleen dan heeft u recht op de subsidie.


Het aanmelden van de dieren

Het aanmelden van dieren via deze SZH kan via deze link: Aanmeldformulier runderen | Stichting Zeldzame Huisdierrassen (szh.nl)
U kunt de subsidie voor zeldzame runderen, geiten en schapen aanvragen in de deelnamemelding die in het najaar van 2022 beschikbaar komt. U dient uw definitieve aanvraag dan eind 2023 in.

Meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden volgen later dit jaar. Voor dit moment is het belangrijk de dieren die daarvoor in aanmerking komen te (laten) vlaggen in het I&R systeem als zeldzaam rundveeras.