Subsidieregeling behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen

Subsidieregeling behoud van zeldzame landbouwhuisdierrassen

Beste houders van Brandrode runderen,
In 2023 verandert de opzet van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Nu kennen we het GLB o.a. van de betalingsrechten. Vanaf 2023 richt het GLB zich meer op maatregelen en initiatieven op het gebied van biodiversiteit op en het verduurzamen van bedrijven.


Een nieuw onderdeel van het GLB is dat met ingang van het jaar 2023 steun kan worden
verkregen voor het houden zeldzame landbouwhuisdierrassen van runderen, geiten en schapen. Voor rundvee zijn dieren van de rassen: Brandrood rund, Lakenvelder, Groninger Blaarkop en Verbeterd Roodbont aangemerkt als zeldzaam landbouwhuisdierras.


Om voor de regeling Zeldzame Landbouwhuisdieren (ZLH) in aanmerking te komen moet aan een aantal eisen worden voldaan:

 • De aanvrager moet actief landbouwer zijn;
 • De aanvrager is op 1 januari 2023 volgens I&R houder van rundvee van de genoemde rassen.
 • De aanvrager dient tenminste 5 grootvee-eenheden (gve) aan mannelijke of vrouwelijke
  runderen van de genoemde rassen te houden.
 • De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) heeft de dieren in het Identificatie- en
  Registratiesysteem (I&R-systeem) gelabeld (gevlagd) als dieren van een zeldzaam ras. U moet
  zich daarvoor wel aanmelden bij de SZH
 • U meldt zich tijdig aan voor deelname aan deze regeling bij RVO. In 2023 doet u dat via de
  Gecombineerde opgave.
 • Tussen 15 oktober en 30 november 2023 doet u een definitieve aanvraag op basis van de
  aantallen GVE die RVO heeft berekend.

Het aantal grootvee-eenheden (gve)

De berekening van het aantal gve op een bedrijf ziet er uit als volgt:

 • Runderen vanaf twee jaar en ouder 1,0 GVE
 • Runderen van 6 maanden tot 2 jaar 0,6 GVE

Gedurende het jaar gelden vier peildata (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober). Op deze
peilmomenten worden de in het I&R systeem geregistreerde aantallen GVE van de in aanmerking komende dieren gecontroleerd. Hierbij wordt naar de op het Unieke Bedrijfsregistratie Nummer (UBN) van de aanvrager vastgestelde GVE’s op de peildata gekeken. Van deze vier getallen wordt het gemiddelde genomen om op het aantal GVE’s uit te komen waarvoor de aanvrager in aanmerking kan komen voor betaling.

De te ontvangen steun

De steun bedraagt maximaal € 200,– per jaar per GVE. De steun wordt verstrekt voor maximaal 100 GVE runderen, schapen en geiten per houder. Het aantal GVE’s daarboven komt niet in aanmerking voor uitbetaling.


Wanneer het totaal aantal GVE waarvoor steun wordt aangevraagd het beschikbare budget
overschrijdt, wordt het bedrag per GVE naar rato verdeeld over het totaal aantal goedgekeurde aanvragen.

Het Aanmelden bij de Stichting Zeldzame Huisdierrassen

De dieren van de genoemde rassen moeten in het I&R systeem als zodanig herkenbaar zijn. Dit herkenbaar zijn wordt vlaggen genoemd. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen is gemachtigd deze dieren te vlaggen en werkt daarvoor nauw samen met de stamboeken.

Alleen raszuivere stamboekdieren kunnen gevlagd worden in het I&R. Staan de dieren nog niet in het I&R systeem met de aantekening zeldzaam rundvee ras, maar zou dit eigenlijk wel moeten dan is het nu de tijd om dit alsnog te doen.
Alleen dan heeft u recht op steun. Daarom is het belangrijk om ruim voor de eerste peildatum (1 januari 2023) de dieren aan te melden bij SZH zodat de dieren op 1 januari 2023 in het I&R systeem het label zeldzaam ras hebben. Daarnaast is het van belang SZH te machtigen  voor het doorgeven van de ras gegevens aan I&R.

Aanvragen bij RVO


Bij RVO kunt u zich aanmelden voor de subsidie ZLH via de Gecombineerde Opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 mei 2023. U dient uw definitieve aanvraag in tussen 15 oktober en 30 november 2023.

Verdere informatie:

website van RVO:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/behoud-van-zeldzame-landbouwhuisdierrassen


website van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen
https://szh.nl/paraplubestand/